Domů » Jak je to s vyvvěšováním cizí státní vlajky?

Jak je to s vyvvěšováním cizí státní vlajky?

Na FB se v posledních dnech množí zprávy či komentáře o tom, že vyvěšování vlajek cizích států na budovách státních institucí je nezákonné a lidé by měli volat policii. Toto tvrzení je jednoduché a zavádějící. Úvodem musím na pravou míru uvést, že se nejedná o porušení v rovině trestního práva, za určitých podmínek (viz níže) se může jednat pouze o přestupek.

Základním právním předpisem je zákon č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých dalších zákonů. Jak už vyplývá ze samotného názvu zákona, zákon upravuje POUZE užívání ČESKÝCH státních symbolů, mezi které patří: velký a malý státní znak, státní vlajka, vlajka prezidenta republiky, státní pečeť a státní hymna.

Tento zákon nijak neupravuje, jak a kdy mohou nebo nemohou být vyvěšovány vlajky cizích států, vyjma situace, kdy je vlajka cizího státu vyvěšena současně s českou vlajkou. Nelze tedy situaci okolo samostatného vyvěšování cizích vlajek postihovat a už vůbec ne v trestněprávní rovině, jelikož se nejedná o trestný čin.

V § 8 zákona o užívání státních symbolů je uvedeno pravidlo, jakým způsobem je vyvěšována česká vlajka, pokud je zároveň s ní vyvěšována vlajka jiného státu.

Vyvěšují-li se se státní vlajkou současně státní vlajky jiných států, umístí se státní vlajka vždy na nejčestnější místo; to je z čelního pohledu na objekt:

a) vlevo při vyvěšení 2 státních vlajek,
b) uprostřed při vyvěšení lichého počtu státních vlajek,
c) v prostřední dvojici vlevo při vyvěšení sudého počtu státních vlajek,
d) první zleva, případně i poslední v řadě, při vyvěšení většího počtu vlajek než 5.

Jestliže je vyvěšena česká státní vlajka v rozporu s § 8 zákona o užívání státních symbolů jedná se o přestupek, za který lze dle § 13 uložit pokutu do výše 10.000 Kč.

Ačkoliv vyvěšování cizích vlajek na státní budovy není v rozporu se zákonem o užívání státních symbolů, neznamená to, že je toto jednání zcela nepostižitelné.

V případě, že je vlajka cizího státu vyvěšena na budovách státních institucí spolu s českou vlajkou, je nutné zkontrolovat, zda jsou dodržena pravidla uvedená v § 8 zákona o užívání státních symbolů, viz výše. Pokud tomu tak není, je možné obrátit se na obecní úřad.

Jiná situace je v případě vyvěšování samostatně vlajky cizího státu na budovách škol. V takovém případě se jedná o porušení § 32 ve spojení se zásadami vzdělávání uvedenými v § 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Vzdělávání podle školského zákona je zásadně politicky neutrální a nesmí být vedeno ve prospěch žádné politické či jiné ideologie. Je třeba respektovat zejména právo rodičů podílet se na formování světonázoru (politického i jiného) svých dětí, přičemž tato role rodičů by neměla být školou vytlačována.

V případě, že je na budovách škol vyvěšena vlajka cizího státu je možné s odkazem na porušení § 32 školského zákona kontaktovat zřizovatele školy, což bývá nejčastěji obec, případně českou školní inspekci.

Autor: Mgr. Šárka Oharková, Mgr. Ivana Nová, advokátní kancelář