Domů » Archiv stránek » Chcete být ve volební komisi?

Chcete být ve volební komisi?

V pátek 8. října a v sobotu 9. října 2021 se uskuteční volby do Poslanecké sněmovny. Jak se stát členem volební komise, jaká je za to odměna a dostanete volno v práci?

Kdo může usednout ve volební komisi?

Každý, kdo se chce stát členem volební komise, musí splňovat několik podmínek. Musí být občanem České republiky nebo jiného státu s právem volit na našem území. Další podmínkou je plnoletost, tedy věk nad 18 let, a přihlášení k trvalému pobytu v České republice. U zájemce nesmí být překážka výkonu volebního práva a v neposlední řadě musí platit, že nekandiduje ve volbách.

Jak se stát členem?

Volební komise má ze zákona mít minimálně 6 členů, jedná-li se o volební okrsek s méně než 300 voliči, komise může mít jen 4 členy.

Stát se členem volební komise lze dvěma způsoby – přihlášením na radnici nebo nominací politické strany.

Nominace politickou stranou – Volební komise mívají většinou členů více, protože každý kandidující subjekt ve volbách může navrhnout starostovi jednoho člena komise a jednoho náhradníka nejpozději 30 dnů před konáním voleb.

Přihlášení na radnici – Pokud kandidující subjekty nezaplní minimální počet členů daných komisí, komisi jmenuje sám starosta. Ten vybírá z řad zaměstnanců úřadu nebo z občanů, kteří se přihlásili jako zájemci a splňují podmínky popsané výše.

Jaká je náplň práce členů volební komise?

Náplní práce volební komise je příprava a organizace průběhu voleb, dohlížení na řádný průběh voleb, zapisování přicházejících voličů na základě předložení občanského průkazu, musí dbát na pořádek v dané místnosti, ve které členové komise sedí, a v neposlední řadě dohlíží na správnost a tajnost hlasování.

Po vypršení času a odevzdání posledního hlasu do volební urny sečtou členové komise volební výsledky a vyhotoví zápis.

Jaká je odměna?

Jednorázová odměna náleží za výkon funkce volební komise každému členovi. Jak je vysoká?

Předseda komise – 2200 Kč

Místopředseda komise – 2100 Kč

Člen komise – 1800 Kč

V případě vícekolových voleb je příplatek za druhé kolo 1000 Kč pro předsedu a místopředsedu a 700 Kč pro ostatní členy. Základní odměna členů komise se může také zvýšit, pokud se jedná o souběžné volby, jako byly například v říjnu 2020 senátní a krajské volby, a to o 400 Kč.

Dostanu volno v práci?

Ze zákona má člen volební komise, který je zároveň zaměstnancem, nárok na pracovní volno a náhradu mzdy ve výši průměrného výdělku. Jeho zaměstnavatel se může poté obrátit na obecní úřad a požádat o refundaci.

Pokud člen volební komise pracuje jako OSVČ, má nárok na náhradu ušlého výdělku v maximální výši 340 Kč za den po prokázání své činnosti u obecního úřadu, například předložením výpisu z živnostenského rejstříku.

V obou případech členům komise naleží i uvedená jednorázová odměna.