Domů » Archiv stránek » Právo a právní pomoc » Rychlá právní pomoc

Rychlá právní pomoc

1. Má obsluha nebo provozovatel právo kontrolovat mou tečku nebo bezinfekčnost?

Jednoznačně NE – dle rozhodnutí Ústavního soudu, č.j. SPR. ÚS 1003/21-3 INF ze dne 18.11.2021

Informace o očkování fyzické osoby proti nemoci covid-19 je považována za údaj o zdravotním stavu, neboť vypovídá o tom, že osobě byla poskytnuta určitá zdravotní služba poskytovatelem zdravotních služeb (že jí byla aplikována vakcína). Tato informace je svou povahou vysoce důvěrná a je specificky chráněna. Očkování proti onemocnění způsobenému virem covid-19 je dobrovolné. Stejně jako u jiných zdravotních úkonů je pak na každé fyzické osobě, zda zdravotní úkon podstoupí a komu o této skutečnosti sdělí informace.

https://stavbeznouze.cz/wp-content/uploads/2021/11/priloha_968787186_0_SPR.-US-1003-21-INF-rozhodnuti-o-odmitnuti-zadosti.pdf

2. Jsou plošná opatření v souladu se zákonem?

Jednoznačně NE – uvedené potvrdil rozšířený senát Nejvyššího správního soudu usnesením 4 Ao 3/2021-17 ze dne 11.11.2021

Mimořádné opatření při epidemii nebo nebezpečí jejího vzniku podle § 69 odst. 1 písm. b) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, lze vydat pouze tehdy, je-li jeho cílem zákaz nebo omezení styku skupin fyzických osob podezřelých z nákazy s ostatními osobami [§ 2 odst. 7 písm. a) citovaného zákona]. Není-li ohniskem nákazy celá Česká republika, nelze bez dalšího předpokládat, že osobou podezřelou z nákazy je každý.

http://nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2021/0003_4Ao__2100117_20211111112652_20211111124039_prevedeno.pdf

3. Jakých trestných činů se mohou dopouštět provozovatelé, zaměstnavatelé, učitelé a další, kteří vymáhají dodržování nezákonných podmínek?

§ 177 – Útisk – Kdo jiného nutí, zneužívaje jeho tísně nebo závislosti, aby něco konal, opominul nebo trpěl, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo zákazem činnosti,

§ 181 – Poškození cizích práv – Kdo jinému způsobí vážnou újmu na právech tím, že uvede někoho v omyl,

§ 201 – Ohrožování výchovy dítěte – Kdo, byť i z nedbalosti, ohrozí rozumový, citový nebo mravní vývoj dítěte tím, že závažným způsobem poruší svou povinnost o ně pečovat nebo jinou svou důležitou povinnost vyplývající z rodičovské zodpovědnosti,

§ 328 – Přisvojení pravomoci úřadu – Kdo neoprávněně vykonává úkony, které jsou vyhrazeny orgánu státní správy, územní samosprávy, soudu nebo jinému orgánu veřejné moci, nebo kdo vykoná úkon, který může být vykonán jen z moci úřední orgánu státní správy, územní samosprávy, soudu nebo jiného orgánu veřejné moci,

§ 402 – Apartheid a diskriminace skupiny lidí – Kdo uplatňuje apartheid nebo rasovou, etnickou, národnostní, náboženskou nebo třídní segregaci nebo jinou podobnou diskriminaci skupiny lidí, bude potrestán odnětím svobody na pět až dvanáct let.

4. Co dělat když Vás i přes výše uvedené kdokoliv perzekuuje?

  • oznamte uvedené osobě, že její sdělení o zamezení vstupu či neposkytnutí služeb si nahrajete (zvuk nebo video)
  • pokud bude osoba proti, nechte si uvedené jednání potvrdit písemně (stačí jednoduchá forma – „Dne 23.11.2021 jsem šla nakoupit do obchodního centra a vstup mi byl zakázán osobou Petra Křivého, který plnil funkci ostrahy, z důvodu neprokázání bezinfekčnosti„. Podpis + ideálně svědek, příp. zvukový záznam nebo video)
  • zavolejte Policii ČR nebo Městskou policii. Telefonní linky 158 nebo 112.
  • podejte na osobu trestní oznámení pro cituji: „Oznamovaná osoba se mohla dopustit spáchání trestného činu podle § 177, 181, 201, 328, 402. Žádám o vyrozumění v zákonném termínu o vyšetření oznamované věci.“
  • vzor trestního oznámení je zde