Domů » Archiv stránek » Volby 2021 » Program hnutí

Program hnutí

I. Úcta k právu

a. Právní stát

 • Účínná ochrana demokracie, Ústavy a Listiny základních práv a svobod
 • Právo na vzdělání bez podmínek
 • Právo na vyhledávání, třídění a sdílení informací bez cenzury
 • Právo na účinnou obranu svého zdraví, své rodiny, majetku a země
 • Zjednodušení právních předpisů bez dvojího výkladu
 • Vymahatelné legitimní očekávání od státní správy a samosprávy
 • Právní vymahatelnost a odpovědnost politiků a úředníků za rozhodování
 • Zjednodušení vymahatelnosti práva a škody vzniklých vlivem nařízení státu a samospráv
 • Nedotknutelné právo shromažďovací a právo zakládat skupiny a společenství
 • Vyloučení pracovníků státních složek a samospráv u prodeje z majetkových podstat dlužníků, který byl zabaven na základě vládních restrikcí v souvislosti s COVID-19
 • Právo na zbraň

b. Vzdělání

 • Právo na vzdělání bez podmínek
 • Podpora a udržení řemeslných oborů – učňovské a střední odborné školství
 • Podpora domácího nezávislého školství a vzdělávání
 • Snížení administrativy pracovníkům ve školství
 • Zákon o státním jazyce České republiky

c. Zaměstnanost

 • Podpora budování ochrany korektních vztahů mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem
 • Kompletní revize státem poskytovaných dávek včetně oprávněnosti jejich vyplácení
 • Zvýšení zaměstnanosti vězňů u samospráv a soukromých subjektů, zejména v zemědělství
 • Povinnost výkonu veřejně prospěšných prací při delším zaevidování na Úřadu práce ČR

d. Finance

 • Právo uživit sebe a svou rodinu bez podmínek
 • Změna platů ve veřejné správě v návaznosti na změny platů v soukromém sektoru
 • Hlasování o státním rozpočtu ústavní většinou bez politických ústupků
 • Vyrovnaný státní rozpočet bez zvyšování zadlužení a přenosu odpovědnosti na další generace s vlivem na svobodu
 • Ustálení daní a jejich přehlednost s minimem výjimek
 • Právo na rovnováhu mezi mzdou a životními náklady
 • Narovnání exekutorského prostředí
 • Zvýšení slevy na daň z příjmu u třetího a dalšího dítěte pracovitých rodičů
 • Finanční podpora pracujících matek samoživitelek s garancí státu a valorizací
 • Podpora vzniku podmínek pro život v manželství a soudržné rodině
 • Zachování české koruny a záruky práva na hotovostní platbu
 • Úplná digitalizace komunikace s úřady
 • Zrušení dotací „politickým neziskovým organizacím“

II. Úcta k životu

a. Zdraví

 • Uklidnění situace ohledně COVID-19
 • Garance skutečné dobrovolnosti jakéhokoliv očkování a zdravotní služby
 • Nedotknutelnost biologického rozhraní
 • Péče o zdraví a prevence
 • Právo seniorů na důstojný život s důstojnou rentou v důstojných podmínkách
 • Opuštěné děti a opuštění senioři
 • Zvýšení iniciativy proti nadužívání antibiotik
 • Domácí porody

b. Krajina, venkov a zemědělství

 • Soběstačnost v základních zemědělských produktech a potravinách
 • Zákon o půdě – půda se cizincum neprodává, ale pronajímá
 • Podpora konkurenceschopnosti českých zemědělskcýh farem
 • Finalizací produktů v zemědělství udržet kontrolu nad cenou
 • Fond výkupu českých zemědělských produktů
 • Podpora nezemědělské funkce krajiny
 • Likvidace invazních rostlin
 • Zákaz dovozu palmového oleje
 • Podstatné snížení byrokracie u projektů řešících zadržování vody v krajině
 • Podpora protierozních opatření a opatření proti povodním
 • Eliminace používání chemických hnojiv a pesticidů v zemědělství
 • Finanční podpora skladování a využití přírodních hnojiv v zemědělství
 • Čistota životního prostředí
 • Snižování spotřeby plastových obalů a PET lahví, návrat ke sklu
 • Politika využití brownfieldů a omezení záboru zemědělské půdy pro komerční potřeby

c. Sport a kultura

 • Právo na kulturu a sport bez podmínek a cenzury
 • Návrat dětí ke sportu
 • Školní kurzy plavání
 • Obnova zašlých tradic, především s důrazem na křesťanské tradice
 • Snížení DPH na knihy
 • Zrušení Národní sportovní agentury

d. Suroviny a infrastuktura

 • Koncepce vývozu a dovozu surovin – zpracovatelský průmysl
 • Dopravní infrastruktura bez hranic
 • Eliminace účelové blokace liniových staveb (dálnice, silnice, železnice) ze strany ekologických sdružení
 • Dopravní výchova od útlého věku a motivace pro slušné řidiče
 • Zjednodušení pravidel silničního provozu a bodového systému
 • Zrušení mýtného na silnicích první třídy
 • Zvýšení poplatků mezinárodní tranzitní dopravy
 • Omezení výstavby nových solárních elektráren na zelených loukách
 • Příprava na energetickou krizi po ukončení provozu uhelných elektráren vlivem globalizace a tzv. green dealu

III. Úcta ke svobodě

a. Bydlení

 • Do účinnosti nového stavebnío zákonu změnit vyhlášku č. 499/2006 Sb., aby se snížil objem dokladové části a povinných součástí projektové dokumentace
 • Rozvoj bytového fondu obcí a samospráv pro nájemní bydlení
 • Smysluplné využití neudržovaných trvalých travních porostů pro soběstačné zemědělské bydlení
 • Dostupnost bydlení a venkova
 • Podpora vlastního bydlení jako nejlepšího druhu spoření na důchod
 • Uvolenění územního plánování v návaznosti na zemědělství a stav před rokem 2006
 • Výstavba státních nebo obecních domovů seniorů
 • Revize hospodaření a úhrad klientů v soukromých domovech seniorů

b. Podnikání a průmysl

 • Podpora malých a středních podniků
 • Daň z příjmu a odvod DPH až po úhradě faktur. A vrácení též po proplacení
 • Daň z příjmu odvádět ve státě, kde vzniká zisk
 • Revize transferových plateb u zahraničních podniků a jejich daňové optimalizace
 • Eliminace účtování DPH mezi plátci této daně
 • Zrušení Elektronické evidence tržeb (EET)
 • Ochrana solvenstnosti firem
 • Podnikání bez zbytečného zatěžování a intervencí státu (tabulky, normy apod.)
 • Volný pohyb podnikání a kapitálu (vyjma půdy)
 • Převoditelnost kapitálových účastní nad 49 % po odsouhlasení FÚ a ČSSZ
 • Volný a neregulovaný trh
 • Zrušení právnické osoby (firmy), která je deset účetních období ve ztrátě
 • Podpora zpracovatelského průmyslu
 • Podpora znovuvyužití brownfieldů
 • Eliminace výstavby dalších skladů a montoven na greenfieldech
 • Revize investičních pobídek a ve většině případů jejich zrušení
 • Příjemce dotace se musí po oslovení zadavatelem z řad samospráv a státu zúčastnict výběrového řízení na dodání svých produktů a služeb

c. Samospráva a státní správa

 • Konec hospodaření typu „Ráno prodám postel, večer je daleko“
 • Daň z nemovitých věcí – obcím pouze za pozemky a stavby, nikoliv za komerční stavby nad 5.000 m2
 • Příprava koncepce na zrušení Krajů jako byrokratického přebytku
 • Digitalizace jednotným informačním systémem
 • Reforma a zúžení Finanční správy vč. zrušení Odvolacího finančího ředitelství
 • Zamezení politických „trafik“
 • Přímá volba starostů, příp. krajů viz. třetí bod tohoto odstavce
 • Změna zákona o místním referendu – minimální platnost referenda na úrovni obcí 25 % a na úrovni krajů 50 % účasti kvóra

d. Zahraniční politika

 • Referendum o vystoupení z EU
 • Ochrana vnějších hranice
 • Nepřijímání migrantů
 • Zahraniční investice a zahraniční pracovníci
 • Obrana národní hrdosti a vlastenectví