Volební program hnutí Otevřeme Česko – Chcípl PES

HLAVNÍ MYŠLENKY HNUTÍ

Volím Otevřeme Česko – volím normální život.

Naše děti čekají na naše činy.

Osobní svoboda je to nejcennější, co máme.

Budoucnost je odpovědnost, odpovědnost je budoucnost.

Už nikdy nezavřeme!

Soukromí je nedotknutelné!

Zajistíme levný stát se stabilním podnikatelským a sociálním prostředím.

Umožníme znovu používat zdravý rozum.

Už nikdy nedopustíme omezení našich práv a svobod!

CO NIKDY NEBUDEME DĚLAT:

 • omezovat osobní svobody
 • uzavírat obchody a služby
 • zavírat školy
 • bránit ve sportu a volném pohybu
 • zvýhodňovat nadnárodní firmy na úkor středních a malých podnikatelů
 • testovat zdravé dospělé a děti
 • podmiňovat normální život COVID pasy
 • porušovat Ústavu ČR a zákony
 • zneužívat policii a armádu proti občanům ČR
 • zneužívat nouzový stav
 • nikdo ze zvolených zástupců OČ nebude kumulovat státní funkce

CO UDĚLÁME V PRVNÍCH 100 DNECH:

 • Zrušíme všechny vládní nařízení spojené s nouzovým stavem nebo pandemickým zákonem nebo zákonem o ochraně zdraví.
 • Zřídíme parlamentní vyšetřovací komisi a zahájíme vyšetřování všech zločinů, které spáchala tato vláda, s cílem odsoudit pachatele s náhradou škody z jejich vlastního majetku a tím zahájíme osobní, trestní a hmotnou odpovědnost politiků.
 • Zahájíme audity veřejných zakázek během nouzového stavu.
 • Udělíme generální amnestii pro všechny pokuty udělené v souvislosti s přestupky vázané na nouzový stav, krizový zákon, pandemický zákon a zákon o ochraně zdraví.
 • Spustíme záchranný program, který představíme před volbami na podporu malého a středního podnikání, s možností odeslání žádostí ještě před volbami tak, aby finanční plnění proběhlo ihned.
 • Zahájíme personální audit jednotlivých ministerstev a státních institucí s cílem zefektivnit státní správu.
 • Zastavíme všechny exekuce způsobené a spojené se všemi nařízením vlády týkajících se omezování práv a svobod spojených s řešení nákazy COVID 19.

NAŠE ÚKOLY PRO VOLEBNÍ OBDOBÍ:

SPRAVEDLNOST

Zavedení povinnosti Ústavního soudu aktivní ochrany Ústavy ČR na základě, již vydaných rozhodnutí/rozšíření pravomocí ÚS, aby musel aktivně chránit Ústavu ČR.

Snížení počtu zákonodárců, kteří mohou vznést ústavní stížnost na 5 a to v každé komoře Parlamentu.

Během nouzového stavu se nesmí schvalovat zákony ve zkráceném řízení, které úzce nesouvisí s tímto stavem.

Zákony schválené v nouzovém stavu ve zkráceném řízení budou platit pouze po dobu nouzového stavu – reforma krizového zákona a zákona o bezpečnosti.

Postavíme KSČ mimo zákon.

Povinná úhrada nákladů vězňů během výkonu trestu.

Větší vyměřování alternativních trestů.

Reforma způsobu trestání, aby trest plnil svůj účel v podobě eliminace další recidivy.

Zajistíme jasná pravidla pro oprávnění vstupu kontrolních orgánů do soukromí občanů.

Zajistíme jasná pravidla pro práci s osobními daty občanů, která zamezí jejich zneužití.

FINANCE

Zachováme českou korunu a zaručíme právo občanů na hotovostní platbu.

Zrušíme EET.

Zrušíme povinnost vyplňovat dotazníky statistických úřadů.

Úplná digitalizace komunikace s úřady.

Zrušíme dotace politickým neziskovým organizacím.

Zavedení občanské dohody definující výši plateb sociálního a zdravotního pojištění.

Nastavení jasných pravidel účasti a odměňování dobrovolných hasičů v případě krizového stavu.

Zrušení firmy po 10-ti letech ve ztrátě.

Zavedeme vyrovnaný rozpočet.

Zvýšení slevy na daň z příjmu na třetí a další dítě.

ZDRAVOTNICTVÍ

Založení institutu složeného z odborníků k výzkumu a řízení opatření v případě dalších pandemií.

Zrušení testování zdravých lidí.

Zrušení povinného očkování proti COVID 19.

Přesunutí očkování k obvodním lékařům.

Zjednodušení vzdělání sester na evropské standardy.

Zavedení spravedlivého systému proplácení přesčasů zdravotnického personálu.

Zahájení kampaně na posílení imunity v návaznosti na zdravý styl života.

Zpětné bonusy pro pojištěnce s minimálním čerpáním zdravotní péče.

ŠKOLSTVÍ

Snížení administrativy učitelů.

Zvýšení podílu řemeslných oborů ve školství.

Zavedeme vzdělání bez podmínek.

PRŮMYSL A OBCHOD       

Vypracování koncepce zdrojů pro příštích 10 let.

Omezení dotací obnovitelných zdrojů zvyšujících cenu energií.

Zrušení dotací nadnárodních společností ze státního rozpočtu.

Zjednodušíme stavební řízení.

Podpoříme výstavbu bytů do 70 m2 a to nulovým DPH a novomanželskou půjčkou. 

Zákážeme přimíchávání biosložky do paliv.

PRÁCE A SOCIÁLNÍ VĚCI

Zrušíme plošná nařízení.

Zavedeme adresný sociální systém s cílenou pomocí.

Nárok na podporu v nezaměstnanosti podmíněnou částečným úvazkem pro veřejno-prospěšné práce.

Zvýhodníme pracující samoživitele.

Dětem umožníme přispívat na penzi svých rodičů.     

 Snížení věku pro odchod do důchodu za každé vychované dítě.                                                                  

DOPRAVA

Dokončíme páteřní síť dálnic.

Rozbouráme dosavadní struktury v ŘSD a v dalších podnicích s cílem eliminovat korupci při zadávání státních zakázek na dopravní stavby.

Motivační program pro slušné řidiče. 

Zjednodušíme pravidla silničního provozu a bodovacího systému.

Zrušíme mýtné na silnicích první třídy.

Zvýšení poplatků mezinárodní tranzitní dopravy.

Zavedeme toleranci alkoholu u řidičů na 0,5 promile.

KULTURA

Budeme chránit naše tradiční hodnoty a kulturu.

Obnovíme kulturu s důrazem na naše křesťanské tradice, které je nutné v dnešní době chránit.

Budeme posilovat ochranu českého jazyka.

Zrušíme poplatky za televizi a rozhlas.

Snížíme DPH na knihy.

OBRANA

Zavedeme dobrovolnou roční vojenskou službu.

Obnovení národní hrdosti a vlastenectví.

MÍSTNÍ ROZVOJ

Ministerstvo pro místní rozvoj zrušíme, část jeho agendy převezme ministerstvo průmyslu a obchodu. Většinu kompetencí převezmou kraje a obce s rozšířenou působností.

SPORT

Nastavení jasného financování sportu.

Adresné uplatnění jednotlivých dotací.

Zrušení Národní sportovní agentury, návrat agendy pod Ministerstvo školství.

Podpora mládežnického sportu.

Kontrola investic na základě samo udržitelnosti projektu minimálně 10 let.

Výstavba multifunkčních hal v okresních městech.

Návrat dětí ke sportu.

ZAHRANIČNÍ VĚCI

Zůstaneme členy EU pod podmínkou celkové reformy a návratu k původní myšlence a to, obchodní spolupráce mezi suveréními státy.

Nebudeme přijímat ekonomické uprchlíky.

Migranti žádající o azyl musí přijmout naše hodnoty, kulturu a jazyk.

Budeme vystupovat jako sebevědomá a samostatná země.

ZEMĚDĚLSTVÍ

Zákaz pěstování technických plodin určených pro biosložky.

Zákaz dovozu palmového oleje.

Zákaz záboru zemědělské půdy.

Zvýšení soběstačnosti českého zemědělství.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Zadržování vody v krajině.

Likvidace invazních, nepůvodních rostlin a podmínky pro přírodní rovnováhu.

Zrušení dotací na elektroauta.

Zrovnoprávnění podmínek pro elektroauta a auta na fosilní paliva.