Domů » Volby » Memorandum Hnutí PES pro komunální volby 2022

Memorandum Hnutí PES pro komunální volby 2022

Sjednocení Opozičních Subjektů roku 2022 pro kraje, města a obce České republiky (dále jen SOS)

  1. Memorandum vzniklo za účelem sjednocení opozičních subjektů České republiky pro společný postup v komunálních volbách roku 2022.
  2. Všechny zúčastněné opoziční subjekty (dále jen „Subjekty“) se zavazují vystupovat jednotně pod společným názvem „—–“ a používat jednotné logo viz záhlaví Memoranda nebo zkratku „—–“.
  3. Základem Memoranda jsou dokumenty „Desatero Hnutí PES“ a „Desatero Aliance kulatého stolu“, případně další dokumenty zúčastněných Subjektů, na jejichž hodnotách se Subjekty shodují a současně se tyto zavazují při své činnosti jménem SOS dodržovat a naplňovat.
  4. Subjekty se zavazují, že veškerá jednání a rozhodování budou prováděna výhradně na základě rozhodnutí většiny a všichni se dále zavazují takováto rozhodnutí dodržovat a naplňovat.
  5. SOS sestaví společné kandidátky pro komunální volby roku 2022 v těch městech a obcích České republiky, kde bude SOS kandidovat. Seznam měst a obcí tvoří Přílohu č. 1 Memoranda.
  6. SOS sestaví souhrn regionálních témat pro města a obce České republiky, které se Subjekty zavazují dodržovat a naplňovat. Souhrn témat tvoří Přílohu č. 2 Memoranda.
  7. Subjekty SOS se zavazují, že v případě naplnění cíle SOS, tedy při volebním úspěchu SOS, budou po celé volební období dodržovat a naplňovat zásady Memoranda, které budou specifikovány samostatnou písemnou „Koaliční dohodou“ Subjektů SOS.
  8. Subjekty se zavazují, že po celou dobu trvání Koaliční dohody nebudou hlasovat proti Memorandu nebo Koaliční dohodě a ani se k takovému hlasování nepřipojí.
  9. Subjekty se zavazují, že případná porušení Memoranda zakládají jejich povinnost vzniklá porušení napravit uvedením do stavu před vznikem porušení.
  10. Porušení závazků uvedených v Memorandu nebo v Koaliční dohodě zakládá právo Subjektů k jednostrannému odstoupení od Memoranda nebo od Koaliční dohody.

Memorandum ke stažení: